قیمت باتری خودرو

قیمت روز باتری خودرو آذر 1397

قیمت روز باتری خودرو آذر 1397

باطری خودرو – نیرو (صبا باطری )

قیمت ( تومان )
74 اتمی ۱۹۰,۰۰۰
66 اتمی ۱۷۰,۰۰۰
60 اتمی ۱۵۸,۰۰۰
55 اتمی ۱۴۵,۰۰۰
200 اسیدی ۳۷۰,۰۰۰
170 اسیدی ۳۲۸,۰۰۰
150 اسیدی ۲۸۵,۰۰۰
120 اسیدی ۲۳۵,۰۰۰
100 اسیدی ۱۹۹,۰۰۰
90 اسیدی ۱۹۱,۰۰۰
70 اسیدی ۱۴۵,۰۰۰
66 اسیدی ۱۳۶,۰۰۰
60 اسیدی ۱۳۵,۰۰۰
55 اسیدی ۱۲۵,۰۰۰
50 اسیدی ۱۲۰,۰۰۰

 واریان

قیمت ( تومان )
  74 اتمی ۳۱۷,۰۰۰
  66 اتمی ۲۸۶,۰۰۰
  60 اتمی ۲۶۳,۰۰۰
  55 اتمی ۲۴۵,۰۰۰
  50 اتمی ۲۲۵,۰۰۰

هندل

قیمت ( تومان )
  74 اتمی ۴۶۶,۰۰۰
  70 اتمی ۴۴۱,۰۰۰
  66 اتمی ۴۱۵,۰۰۰
  60 اتمی ۳۷۸,۰۰۰
  55 اتمی ۳۴۵,۰۰۰

سهند

قیمت ( تومان )
  200 اسیدی ۱,۰۶۰,۰۰۰
  150 اسیدی ۷۹۵,۰۰۰
  120 اسیدی ۶۲۰,۰۰۰
  100 اسیدی ۵۲۰,۰۰۰
  90 اسیدی ۴۷۷,۰۰۰
  90 اتمی ۴۹۵,۰۰۰
  74 اتمی ۴۱۰,۰۰۰
  70 اتمی ۳۸۵,۰۰۰
  66 اتمی ۳۶۵,۰۰۰
  60 اتمی ۳۳۰,۰۰۰
  55 اتمی ۳۰۲,۰۰۰
  50 اتمی ۲۷۵,۰۰۰

کابوک

قیمت ( تومان )
  70 اتمی ۳۸۵,۰۰۰
  60 اتمی ۳۳۰,۰۰۰

سوزوکی

قیمت ( تومان )
  200
  190 ۱,۲۶۰,۰۰۰
  160
  150
  120
  100 ۷۳۰,۰۰۰
  90
  88
  74 ۵۶۰,۰۰۰
  70 ۵۳۰,۰۰۰
  66 ۵۰۰,۰۰۰
  62
  60 ۴۶۰,۰۰۰
  55 ۴۳۰,۰۰۰
  45 ۴۴۰,۰۰۰
  35 ۳۶۰,۰۰۰

فالکون

قیمت ( تومان )
  75 اتمی ۵۱۰,۰۰۰
  70 اتمی ۴۷۶,۰۰۰
  66 اتمی ۴۴۸,۰۰۰
  62 اتمی ۴۲۲,۰۰۰
  60 اتمی ۴۰۸,۰۰۰
  55 اتمی ۳۷۴,۰۰۰

الکن

قیمت ( تومان )
  200
  170
  150
  120
  100 ۶۸۰,۰۰۰
  90 ۶۱۰,۰۰۰
  80 ۵۴۴,۰۰۰
  75 ۵۱۰,۰۰۰
  70 ۴۷۵,۰۰۰
  66 ۴۵۰,۰۰۰
  62 ۴۲۱,۰۰۰
  60 ۴۱۰,۰۰۰
  55 ۳۷۵,۰۰۰
  45
  35

 پوشیتا

قیمت ( تومان )
  150
  74
  70
  62
  60
  55

جگوار – تایگر

قیمت ( تومان )
  200
  180
  170
  150
  120
  100
  90
  88
  80
  74
  70
  66
  62
  60
  55
  45
  35

 برنا

قیمت ( تومان )
  200
  150
  120
  100
  90
  88
  80
  74 ۴۶۶,۰۰۰
  70 ۴۴۱,۰۰۰
  66 ۴۱۵,۰۰۰
  62
  60 ۳۷۸,۰۰۰
  55 ۳۴۶,۰۰۰
  50 ۳۲۵,۰۰۰
  45 ۳۰۵,۰۰۰
  35 ۲۵۵,۰۰۰

راکت

قیمت ( تومان )
  200 ۵۷۰,۰۰۰
  150 ۴۲۵,۰۰۰
  120 ۳۳۸,۰۰۰
  100 ۲۸۰,۰۰۰
  90 ۲۵۰,۰۰۰
  88 ۲۴۵,۰۰۰
  74 ۲۰۵,۰۰۰
  70 ۱۹۳,۰۰۰
  66 ۱۸۰,۰۰۰
  60 ۱۶۵,۰۰۰
  55 ۱۵۰,۰۰۰
  45 ۱۳۵,۰۰۰
  35 ۱۲۵,۰۰۰

 اتمیک

قیمت ( تومان )
  190 اتمی ۱,۰۷۰,۰۰۰
  150 اتمی ۸۵۰,۰۰۰
  45 اتمی ۲۹۵,۰۰۰
  35 اتمی ۲۴۰,۰۰۰
  190 اسیدی ۹۷۰,۰۰۰
  200 اسیدی
  170 اسیدی ۴۴۰,۰۰۰
  150 اسیدی ۸۵۰,۰۰۰
  120 اسیدی
  100 اسیدی
  88 اسیدی
  74 اسیدی
  70 اسیدی
  66 اسیدی
  60 اسیدی
  55 اسیدی
  50 اسیدی
  100 اتمی
  88 اتمی
  74 اتمی ۴۴۵,۰۰۰
  70 اتمی ۴۳۰,۰۰۰
  66 اتمی ۴۱۰,۰۰۰
  60 اتمی ۳۷۵,۰۰۰
  55 اتمی ۳۵۰,۰۰۰
  50 اتمی ۳۲۰,۰۰۰

اطلس

قیمت ( تومان )
  200
  180
  170
  160
  150
  120
  100
  90
  88
  80
  74
  70
  66
  65
  60
  55
  45
  35

اوربیتال (سپاهان)

قیمت ( تومان )
  190 ( اتمی ) ۱,۰۷۰,۰۰۰
  170 ( اتمی ) ۹۷۰,۰۰۰
  120 ( اتمی ) ۷۶۰,۰۰۰
  45 ( اتمی ) ۳۲۰,۰۰۰
  35 ( اتمی ) ۲۵۰,۰۰۰
  200 ( اتمی ) ۱,۱۰۰,۰۰۰
  150 ( اتمی ) ۸۵۰,۰۰۰
  100 ( اتمی )
  88 ( اتمی )
  74 ( اتمی ) ۴۴۵,۰۰۰
  70 ( اتمی ) ۴۳۰,۰۰۰
  66 ( اتمی ) ۴۱۰,۰۰۰
  60 ( اتمی ) ۳۷۵,۰۰۰
  55 ( اتمی ) ۳۵۰,۰۰۰
  50 ( اتمی ) ۳۳۰,۰۰۰
  200 (اسیدی)
  170 (اسیدی)
  150 (اسیدی)
  120 (اسیدی)
  100 (اسیدی)
  88 (اسیدی)
  74 (اسیدی)
  70 (اسیدی)
  66 (اسیدی)
  60 (اسیدی)
  55 (اسیدی)
  50 (اسیدی)
  200 سیلد ( اتمی ) ۶۱۵,۰۰۰
  150 سیلد ( اتمی ) ۴۸۰,۰۰۰
  100 سیلد ( اتمی ) ۳۴۰,۰۰۰
  88 سیلد ( اتمی ) ۳۰۰,۰۰۰
  74 سیلد ( اتمی ) ۲۶۰,۰۰۰
  70 سیلد ( اتمی ) ۲۵۰,۰۰۰
  66 سیلد ( اتمی ) ۲۳۰,۰۰۰
  60 سیلد ( اتمی ) ۲۲۰,۰۰۰
  55 سیلد ( اتمی ) ۲۰۰,۰۰۰
  50 سیلد ( اتمی ) ۱۹۰,۰۰۰

پرادو

قیمت ( تومان )
  200
  160
  150
  120
  100
  90
  88
  75
  70
  66
  62
  60
  55
  45
  35

 هایلوکس

قیمت ( تومان )
  200
  170
  150
  120
  100
  90
  88
  75
  70
  66
  62
  60
  55
  45
  35

 باطری خودرو – ارس

قیمت ( تومان )
  100 (L4 کوتاه) ۳۳۵,۰۰۰
  88 (L4 کوتاه) ۲۹۵,۰۰۰
  74 (L3) ۲۵۰,۰۰۰
  70 (قطب موافق 7029) ۲۳۷,۰۰۰
  70 (پیکانی قطب برعکس 7024) ۲۳۷,۰۰۰
  66 (L3) ۲۲۳,۰۰۰
  62 (L2) ۲۱۰,۰۰۰
  60 (ریویی 6068) ۲۰۴,۰۰۰
  60 (پیکانی قطب برعکس) ۲۰۴,۰۰۰
  55 (L2) ۱۸۷,۰۰۰
  50 (L2) ۱۷۱,۰۰۰

باطری خودرو – نیرو (صبا باطری)

قیمت ( تومان )
  200 اتمی
  90 اتمی
  74 اتمی ۴۳۰,۰۰۰
  66 اتمی ۴۱۰,۰۰۰
  60 اتمی ۳۹۰,۰۰۰
  55 اتمی ۳۶۰,۰۰۰
  50 اتمی ۳۴۰,۰۰۰
  200 اسیدی ۱,۰۶۰,۰۰۰
  170 اسیدی
  150 اسیدی ۸۰۰,۰۰۰
  120 اسیدی ۶۲۰,۰۰۰
  100 اسیدی ۵۲۰,۰۰۰
  90 اسیدی ۴۸۰,۰۰۰
  88 اسیدی
  80 اسیدی
  74 اسیدی
  70 اسیدی
  66 اسیدی
  60 اسیدی
  55 اسیدی
  50 اسیدی

 باطری خودرو – اوربیتال – پاور ایکس – گلدن

قیمت ( تومان )
200 سیلد ( اتمی ) ۴۹۵,۰۰۰
150 سیلد ( اتمی ) ۳۸۲,۰۰۰
88 سیلد ( اتمی ) ۲۳۸,۰۰۰
74 سیلد ( اتمی ) ۱۹۲,۰۰۰
70 سیلد ( اتمی ) ۱۸۵,۰۰۰
66 سیلد ( اتمی ) ۱۷۴,۰۰۰
60 سیلد ( اتمی ) ۱۶۲,۰۰۰
55 سیلد ( اتمی ) ۱۴۹,۰۰۰

 باطری خودرو – اوراستارت – سولایت – لاجیکس

قیمت ( تومان )
  200
  180
  170
  160
  150
  120
  100
  90
  88
  80
  74
  70
  66
  60
  55
  45
  35
200 ۷۰۶,۰۰۰
150 ۵۲۹,۰۰۰
120 ۴۲۰,۰۰۰
100 ۳۵۰,۰۰۰
90 ۳۱۴,۰۰۰
88 ۳۰۵,۰۰۰
74 ۲۵۹,۰۰۰
70 ۲۴۵,۰۰۰
66 ۲۲۹,۰۰۰
60 ۲۱۰,۰۰۰
55 ۱۹۱,۰۰۰
45 ۱۶۷,۰۰۰
35 ۱۳۱,۰۰۰

 باطری خودرو – اوراستارت – سولایت – لاجیکس

قیمت ( تومان )
  200
  180
  170
  160
  150
  120
  100
  90
  88
  80
  74
  70
  66
  60
  55
  45
  35
200 ۷۰۶,۰۰۰
150 ۵۲۹,۰۰۰
120 ۴۲۰,۰۰۰
100 ۳۵۰,۰۰۰
90 ۳۱۴,۰۰۰
88 ۳۰۵,۰۰۰
74 ۲۵۹,۰۰۰
70 ۲۴۵,۰۰۰
66 ۲۲۹,۰۰۰
60 ۲۱۰,۰۰۰
55 ۱۹۱,۰۰۰
45 ۱۶۷,۰۰۰
35 ۱۳۱,۰۰۰

 باطری خودرو – گلوبال – چیتا – سیلور

قیمت ( تومان )
200 ۷۵۰,۰۰۰
150 ۵۶۰,۰۰۰
120 ۴۴۵,۰۰۰
100 ۳۶۹,۰۰۰
90 ۳۳۳,۰۰۰
88 ۳۲۵,۰۰۰
74 ۲۷۰,۰۰۰
70 ۲۵۵,۰۰۰
66 ۲۴۰,۰۰۰
60 ۲۱۸,۰۰۰
55 ۲۰۰,۰۰۰
45 ۱۷۹,۰۰۰
35 ۱۳۹,۰۰۰

باطری خودرو – جگوار – هانکوک – تایگر

قیمت ( تومان )
  200 ۵۳۰,۰۰۰
  180 ۴۹۰,۰۰۰
  170 ۴۷۰,۰۰۰
  150 ۴۳۰,۰۰۰
  120 ۳۵۰,۰۰۰
  100 ۲۹۰,۰۰۰
  90 ۲۷۵,۰۰۰
  88 ۲۷۰,۰۰۰
  80 ۲۴۵,۰۰۰
  74 ۲۳۰,۰۰۰
  70 ۲۱۰,۰۰۰
  66 ۲۰۰,۰۰۰
  62 ۲۰۰,۰۰۰
  60 ۱۸۵,۰۰۰
  55 ۱۷۵,۰۰۰
  45 ۱۶۰,۰۰۰
  35 ۱۵۰,۰۰۰
200 ۷۷۴,۰۰۰
150 ۵۷۴,۰۰۰
120 ۴۵۴,۰۰۰
100 ۳۸۰,۰۰۰
90 ۳۴۰,۰۰۰
88 ۳۳۳,۰۰۰
74 ۲۷۸,۰۰۰
70 ۲۶۳,۰۰۰
66 ۲۴۷,۰۰۰
60 ۲۲۵,۰۰۰
55 ۲۰۵,۰۰۰
45 ۱۸۵,۰۰۰
35 ۱۴۵,۰۰۰

باطری خودرو – Golden

قیمت ( تومان )
سیلد (اتمی) 74 ۱۹۲,۰۰۰
سیلد (اتمی) 66 ۱۷۴,۰۰۰
سیلد (اتمی) 60 ۱۶۲,۰۰۰
سیلد (اتمی) 55 ۱۴۹,۰۰۰
200 اسیدی ۴۹۵,۰۰۰
170 اسیدی ۴۲۹,۰۰۰
150 اسیدی ۳۷۹,۰۰۰
88 اسیدی ۲۳۹,۰۰۰

 باطری خودرو – Power X

قیمت ( تومان )
66 سیلد ( اتمی ) ۱۷۴,۰۰۰
74 سیلد ( اتمی ) ۱۹۲,۰۰۰

 باطری خودرو – اوربیتال

قیمت ( تومان )
66 سیلد ( اتمی ) ۱۷۴,۰۰۰
60 سیلد ( اتمی ) ۱۶۲,۰۰۰
55 سیلد ( اتمی ) ۱۴۹,۰۰۰
74 سیلد ( اتمی ) ۱۹۲,۰۰۰

 باطری خودرو – شاهین – اتمی

قیمت ( تومان )
سیلد (اتمی) 74
سیلد (اتمی) 66
سیلد (اتمی) 60
سیلد (اتمی) 55

اوراستارت – سولایت

قیمت ( تومان )
200 ۶۶۰,۰۰۰
150 ۴۹۵,۰۰۰
120 ۳۹۶,۰۰۰
100 ۳۳۰,۰۰۰
90 ۲۹۷,۰۰۰
88 ۲۹۰,۰۰۰
74 ۲۴۴,۰۰۰
70 ۲۳۱,۰۰۰
66 ۲۱۸,۰۰۰
60 ۱۹۸,۰۰۰
55 ۱۸۱,۰۰۰
45 ۱۵۸,۰۰۰
35 ۱۲۵,۰۰۰

 باطری خودرو – لاجیکس

قیمت ( تومان )
200 ۶۶۰,۰۰۰
150 ۴۹۵,۰۰۰
120 ۳۹۶,۰۰۰
100 ۳۳۰,۰۰۰
90 ۲۹۷,۰۰۰
88 ۲۹۰,۰۰۰
74 ۲۴۴,۰۰۰
70 ۲۳۱,۰۰۰
66 ۲۱۸,۰۰۰
60 ۱۹۸,۰۰۰
55 ۱۸۱,۰۰۰
45 ۱۵۸,۰۰۰
35 ۱۲۵,۰۰۰

باطری خودرو – سیلور

قیمت ( تومان )
200 ۶۶۰,۰۰۰
150 ۴۹۵,۰۰۰
120 ۳۹۶,۰۰۰
100 ۳۳۰,۰۰۰
90 ۲۹۷,۰۰۰
88 ۲۹۰,۰۰۰
74 ۲۴۴,۰۰۰
70 ۲۳۱,۰۰۰
66 ۲۱۸,۰۰۰
60 ۱۹۸,۰۰۰
55 ۱۸۱,۰۰۰
45 ۱۵۸,۰۰۰
35 ۱۲۵,۰۰۰

باطری خودرو – گلوبال – چیتا

قیمت ( تومان )
200 ۶۶۰,۰۰۰
150 ۴۹۵,۰۰۰
120 ۳۹۶,۰۰۰
100 ۳۳۰,۰۰۰
90 ۲۹۷,۰۰۰
88 ۲۹۰,۰۰۰
74 ۲۴۴,۰۰۰
70 ۲۳۱,۰۰۰
66 ۲۱۸,۰۰۰
60 ۱۹۸,۰۰۰
55 ۱۸۱,۰۰۰
45 ۱۵۸,۰۰۰
35 ۱۲۵,۰۰۰

باطری خودرو – سوپر دیاموند

قیمت ( تومان )
200 ۷۰۹,۰۰۰
150 ۵۲۹,۰۰۰
120 ۴۲۰,۰۰۰
100 ۳۵۰,۰۰۰
90 ۳۱۴,۰۰۰
88 ۳۰۵,۰۰۰
74 ۲۵۹,۰۰۰
70 ۲۴۵,۰۰۰
66 ۲۲۹,۰۰۰
60 ۲۱۰,۰۰۰
55 ۱۹۱,۰۰۰
45 ۱۶۷,۰۰۰
35 ۱۳۱,۰۰۰

 جگوار . هانکوک

قیمت ( تومان )
200 ۶۸۰,۰۰۰
150 ۵۱۰,۰۰۰
120 ۴۰۸,۰۰۰
100 ۳۴۰,۰۰۰
90 ۳۰۶,۰۰۰
88 ۲۹۹,۰۰۰
74 ۲۵۲,۰۰۰
70 ۲۴۸,۰۰۰
66 ۲۲۴,۰۰۰
60 ۲۰۴,۰۰۰
55 ۱۸۷,۰۰۰
45 ۱۶۲,۰۰۰
35 ۱۲۸,۰۰۰

 تایگر

قیمت ( تومان )
200 ۶۶۰,۰۰۰
150 ۴۹۵,۰۰۰
100 ۳۳۰,۰۰۰
90 ۲۹۷,۰۰۰
88 ۲۹۰,۰۰۰
74 ۲۴۴,۰۰۰
70 ۲۳۱,۰۰۰
66 ۲۱۸,۰۰۰
60 ۱۹۸,۰۰۰
55 ۱۸۱,۰۰۰
45 ۱۵۸,۰۰۰
35 ۱۲۵,۰۰۰

 باطری خودرو – پوما .دلکور . سین . شارک . رویال

قیمت ( تومان )
  200
  180
  170
  160
  150
  120
  100
  90 ۶۳۰,۰۰۰
  88
  80
  74
  70
  66 ۵۲۰,۰۰۰
  65
  62
  60
  55
  45 پوما
  45
  35 پوما ۳۴۰,۰۰۰
  35
200 ۷۷۹,۰۰۰
150 ۵۷۹,۰۰۰
120 ۴۶۴,۰۰۰
100 ۳۸۵,۰۰۰
90 ۳۴۵,۰۰۰
88 ۳۳۷,۰۰۰
74 ۲۸۲,۰۰۰
70 ۲۶۶,۰۰۰
66 ۲۵۰,۰۰۰
60 ۲۲۷,۰۰۰
55 ۲۰۷,۰۰۰
45 ۱۸۵,۰۰۰
35 ۱۴۵,۰۰۰

 باطری خودرو – نیرو (صبا باطری )

قیمت ( تومان )
74 اتمی ۱۹۰,۰۰۰
66 اتمی ۱۷۰,۰۰۰
60 اتمی ۱۵۸,۰۰۰
55 اتمی ۱۴۵,۰۰۰
200 اسیدی ۳۷۰,۰۰۰
170 اسیدی ۳۲۸,۰۰۰
150 اسیدی ۲۸۵,۰۰۰
120 اسیدی ۲۳۵,۰۰۰
100 اسیدی ۱۹۹,۰۰۰
90 اسیدی ۱۹۱,۰۰۰
70 اسیدی ۱۴۵,۰۰۰
66 اسیدی ۱۳۶,۰۰۰
60 اسیدی ۱۳۵,۰۰۰
55 اسیدی ۱۲۵,۰۰۰
50 اسیدی ۱۲۰,۰۰۰