خانه / قوانین خودرو / قوانین واردات و صادرات خودرو

قوانین واردات و صادرات خودرو

لیست خودرو های سواری مجاز

لیست خودرو های سواری مجاز برای واردات در سال 1396 مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو شرح استاندارد شماره شاسی نام نمایندگی سازنده مدل موتور مدل خودرو نام خودرو ردیف 1396/10/01 WBA1U710?GG کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد. پرشيا خودرو BMW …

بیشتر بخوانید

لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال 1396

لیست خودرو های سواری مجاز برای واردات در سال 1396 مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو شرح استاندارد شماره شاسی نام نمایندگی سازنده مدل موتور مدل خودرو نام خودرو ردیف 1396/10/01 WBA1U710?GG کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد. پرشيا خودرو BMW …

بیشتر بخوانید

لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال 1396

لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال 1396 مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو  شرح استاندارد شماره شاسی نام نمایندگی سازنده مدل موتور مدل خودرو نام خودرو ردیف 1396/10/01 WBA1U710?GGکاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد. پرشيا خودرو BMW N13B16A …

بیشتر بخوانید

لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال 1396

لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال 1396 مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو  شرح استاندارد شماره شاسی نام نمایندگی سازنده مدل موتور مدل خودرو نام خودرو ردیف 1396/10/01 WBA1U710?GGکاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد. پرشيا خودرو BMW N13B16A …

بیشتر بخوانید

لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال 1396

لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال 1396 مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو  شرح استاندارد شماره شاسی نام نمایندگی سازنده مدل موتور مدل خودرو نام خودرو ردیف 1396/10/01 WBA1U710?GGکاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد. پرشيا خودرو BMW N13B16A …

بیشتر بخوانید

لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال 1396

لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال 1396 مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو  شرح استاندارد شماره شاسی نام نمایندگی سازنده مدل موتور مدل خودرو نام خودرو ردیف 1396/10/01 WBA1U710?GGکاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد. پرشيا خودرو BMW N13B16A …

بیشتر بخوانید

لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال 1396

لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال 1396 مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو  شرح استاندارد شماره شاسی نام نمایندگی سازنده مدل موتور مدل خودرو نام خودرو ردیف 1396/10/01 WBA1U710?GGکاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد. پرشيا خودرو BMW N13B16A …

بیشتر بخوانید

لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال 1396

لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال 1396 مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو  شرح استاندارد شماره شاسی نام نمایندگی سازنده مدل موتور مدل خودرو نام خودرو ردیف 1396/10/01 WBA1U710?GGکاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد. پرشيا خودرو BMW N13B16A …

بیشتر بخوانید

لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال 1396

لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال 1396 مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو  شرح استاندارد شماره شاسی نام نمایندگی سازنده مدل موتور مدل خودرو نام خودرو ردیف 1396/10/01 WBA1U710?GGکاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد. پرشيا خودرو BMW N13B16A …

بیشتر بخوانید